Algemene voorwaarden

1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Professional: Susan Schoenmakers, lid van Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
HBO diploma Sport- en Bewegingseducatie, met als afstudeerrichting sport- en bewegingsagoog.
Certificaat sportmassage
Client: De persoon aan wie door de professional advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijken BodyFit Susan wordt uitgeoefend.
Arts/specialist: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de professional is verwezen.

2. Algemeen
Bodyfit Susan geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling elders is afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

3. Basis
BodyFit Susan kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de professional de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

4. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de professional hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de professional geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de professional gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoeld een termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

5. Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de professional de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indienen voor zover die berekend zouden moeten worden. De professional is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De professional beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

6. Intellectueel eigendom
De professional behoudt ten alle tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de professional noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze bekend gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de professional verstrekt zijn.

7. Privacy en geheimhouding
De professional werkt volgens de nieuwe wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die geldt per 25 mei 2018.
De professional heeft geheimhoudingsplicht op grond waarvan, behoudens zwaarwegende redenen, verboden is aan derden mededelingen te doen omtrent de zaken en omstandigheden, de persoonlijke levenssfeer van de cliënt en zijn of haar leefomgeving betreffende, tenzij die mededingen in het belang zijn van een goede dienstverlening.
Meer informatie over de wijze van verzamelen, verwerken en verwijderen van persoonsgegevens is terug te vinden in de privacyverklaring op de website.

8. Betaling
Betaling dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen 14 dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de professional gerechtigd het factuurbedrag met €5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de professional gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

9. Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De professional heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst ontbonden worden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

10. Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de professional is naar zijn aard resultaatgericht onder dat resultaat te garanderen. De professional sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de professional verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de professional.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de professional verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de professional nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de professional om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijk van de professional ten alle tijden beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De professional is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

11. Klachten
De professional heeft zelf geen specifieke klachtenregeling. Cliënten met klachten kunnen zich rechtstreeks wenden tot de professional. Wordt dit niet afdoende afgehandeld dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtenprocedure van de beroepsorganisatie van de BGN.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de professional is bevoegd kennis te nemen van geschillen.